Avís legal

Enric Serra Vázquez (en endavant apartamentosllafrancmar.com), amb domicili social a l'Avinguda Baldomer Gili i Roig, 20, CP 17210, Calella de Palafrugell, Girona, CIF: 40249915F, és responsable de la pàgina web apartamentosllafrancmar.com.

apartamentosllafrancmar.com desitja garantitzar la seva privacitat quan utilitzi els nostres serveis, per això la següent declaració l’informarà de la nostra política de protecció de dades personals i així podrà decidir voluntàriament en quin grau els desitja proporcionar. 

D’acord amb l'entrada en vigor de la nova normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), a continuació l’informem del tractament que rebran les dades personals que vostè voluntàriament ens faciliti a través dels formularis existents en el web, mitjançant la remissió de correus electrònics o formularis.

Les dades que ens faciliti seran incloses en fitxers automatitzats titularitat d Enric Serra Vázquez (apartamentosllafrancmar.com), degudament inscrits en l’Agencia Española de Protección de Datos, i amb la finalitat dels fitxers següent: les dades proporcionades a través de les diferents direccions de correu electrònic, seran utilitzades per a gestionar i donar resposta a la seva consulta.

Si vostè se subscriu al newsletter de apartamentosllafrancmar.com, la seva direcció de correu electrònic serà utiltzada per a remetreli informació sobre apartamentosllafrancmar.com, pel seu manteniment de la selecció de productes realitzada, així com per a l’enviament d’informació.

Les dades proporcionades a través dels formularis existents per a la relització de comandes sobre els nostres productes i serveis, seran utilitzades pel control i administració de la nostra activitat.

En tots els casos les seves dades podran ser utilitzades per remètre-li informació sobre nosaltres. En totes les comunicacions comercials que rebi se li donarà la possibilitat d’oposar-se a aquest tractament i no rebre informació comercial. Tanmateix pot oposar-se a aquest tractament remetent un correu electrònic a info@apartamentosllafrancmar.com indicant en l’assumpte la referència “protecció de dades”.

apartamentosllafrancmar.com cumpleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

Si l’usuari decideix registrar-se a  apartamentosllafrancmar.com, se sol·licitaran les dades estrictament necessaries per a la consecució de la fi a la que està destinada el nostre web, que no és altra que el lloguer d'apartaments turístics. A tals efectes es requerirà als usuaris la cumplimentació d’un formulari i la inclosió de les seves dades personals. El seu tractament estarà enfocat únicament a la consecució d’aquests fins, sempre dins del marc normatiu establert.

Tanmateix els informem que en dur a terme el tractament de les seves dades i les finalitats previstes, les dades de caràcter personal proporcionades a  apartamentosllafrancmar.com no seran comunicades a terceres empreses.Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada i veracitat de les dades

Els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de registre a cumplimentar per l’usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició, essent voluntaris les dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a  apartamentosllafrancmar.com  són verdaderes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos. L’usuari garanteix que tota la informació de caràcter personal que faciliti és exacta i actual i respon veraçment a la situació actual de l’usuari. Correspon i és obligació de l’usuari mantenir, en cada moment, les seves dades actualitzades, essent l’usuari l’únic responsable de la inexactitud o falsetat de les dades facilitades i dels perjucidis que pugui causar per això a  apartamentosllafrancmar.com o a tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts per aquest.Consentiment de l’Usuari

A l’emplenar el formulari i fer clic per enviar les dades, l’usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament les Condicions Legals, i otorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals segons les finalitats informades i serveis que presta apartamentosllafrancmar.com.Comunicacions electròniques

La cumplimentació i enviament del formulari electrònic de apartamentosllafrancmar.com, suposa el consentiment exprés de l’usuari a l’enviament d’un butlletí en el que s’inclouran notícies, novetats i informació més rellevant del Web, així com les comunicacions electròniques relacionades amb el sector. apartamentosllafrancmar.com estableix dos mecanismes a través dels quals els usuaris que ho solicitin poguin modificar o eliminar aquests serveis de manera senzilla ràpida i gratuïta. En els formularis existeixen determinats camps obligatoris, sense els quals no podríem posar-nos en contacte amb vostè o no seria possible la facturació o el lloguer dels serveis sol·licitats. La introducció en els formularis de dades incorrectes pot impedir que ens posem en contacte amb vostè i no prestar el servei adequadament.Ús de cookies i IPS

L’usuari accepta l’ús de cookies i seguiment d’IPs. El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments d’Ips que ens permetin recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, número de vegades que s’ha visitat, dades de la última visita, URL i domini del que prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant, l’usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’internet. apartamentosllafrancmar.com no utilitza tècniques d’”spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti a través del formulari electrònic habilitat en aquest web o missatges de correu electrònic. Aquest web informa que està adherit al sistema publicitari de “Google AdSense” que utilitza “cookies” per mostrar continguts publicitaris relacionats amb la navegació realitzada per l’usuari. Quan un usuari accedeix a un web adscrit al servei de “Google AdSense” i fa clic en ell s’introdueix una cookie en el seu navegador, a través del qual “Google” recopila informació de la navegació de l’usuari per a gestionar i llavors publicar anuncis a través del programa de publicitat “Google AdSense”. L’usuari pot inhabilitar en qualsevol moment lús de la cookie de Google a través de la desactivació de la cookie en el seu navegador.Enllaços

Amb objecte de facilitar-li la navegació i ampliar la informació oferta en la nostra Web  apartamentosllafrancmar.com pot ser que s’estableixin enllaços a d’altres pàgines web. Com que  apartamentosllafrancmar.com  no és titular, ni responsable de les pàgines web enllaçades, li recomenem que examini la Política de Privacitat d’aquestes quan accedeixi a les mateixes. apartamentosllafrancmar.com, en cap cas serà responsable dels continguts ni de cap altre aspecte derivat de les webs de tercers. apartamentosllafrancmar.com es reserva el dret a modificar la present política, informat prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’hi produeix, per tant es recomana la lectura de la present Política de Privacitat cada vegada que ens remeti dades de caràcter personal.Seguretat

apartamentosllafrancmar.com dóna a conèixer als usuaris que ha adoptat les mesures de caire tècnic i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, a compte de l’estat de la tecnologia, naturalesa de les dades emmagatzemades i el risc a que estan exposades, amb tot conforme el que estableix el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aproba el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altres procediments de control per a la seguretat dels sistemes d’informació.Dret d’Accés, Rectificació i Cancelació de Dades

L’usuari té el dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la si les dades són errònies i a donar-se de baixa dels serveis de apartamentosllafrancmar.com.  Aquests drets poden fer-se efectius a través de la pròpia configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a la realització efectiva online així com per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privacitat de dades podran dirigir-se directament a: ENRIC SERRA VAZQUEZ, Avinguda Baldomer Gili i Roig, 20. 17210,  Calella de Palafrugell, Girona. O bé a través del nostre correu electrònic info@apartamentosllafrancmar.com indicant l’assumpte de referència. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conforme a l'entra en vigor de la nova normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE de 14 de desembre de 1999 i a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat d’Informació i de Comerça Electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002) i normativa que les desenvolupen.Modificació de la present Política de Protecció de Dades

apartamentosllafrancmar.com es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials.Legislació Aplicable i jurisdicció Competent

Les presents condicions generals s’interpretatan segons la nova normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s’aplicarà subsidiàriament en tot el que no s’hagi previst en les mateixes (bàsicament Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic). En el cas d’existir qualsevol conflicte o discrepància, la jurisdicció aplicable serà la dels Jutjats o Tribunals de Girona (Espanya). Segons l'entrada en vigor la nova normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), informem que:Introducció

Enric Serra Vázquez informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat a partir de les dades facilitades pels usuaris a través de la compliment del formulari de registre, per i per a Apartaments LLafranc Mar i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de gestionar els lloguers turístics, així com informar-te de les nostres activitats, productes o serveis i, en cas que l'usuari n'hagi donat permís exprés, per a l'enviament d'informació sobre productes i serveis similars als sol·licitats. Aquestes dades es conservaran sempre que es mantingui la relació comercial i l'usuari no en cancel·li les dades, sempre durant el temps en que es puguin derivar responsabilitats de qualsevol tipus per part d’ Enric Serra Vázquez. L’usuari accepta i consent expressament la inclusió de les seves dades proporcionades durant el registre a aquest fitxer.Els vostres drets de protecció

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Enric Serra Vázquez està tractant dades personals que el concerneixi o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar-ne rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les que van ser recollides. En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, haurà de deixar de tractar les dades, exceptuant per motius legítims imperiosos. Els drets indicats anteriorment podran exercitar-se per part de l’usuari mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida a la següent direcció:

Avinguda Baldomer Gili i Roig, 20. 17210, Calella de Palafrugell - Correu electrònic info@apartamentosllafrancmar.com, indicant el nom i cognom i correu electrònic.

A més a més, l’usuari podrà presentar, en el seu cas, una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de dades a través del seu web. http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.phpQuines dades recopilem

Només les que tu ens facilites. Si vas inscriure’t, vam demanar-te el teu nom i cognoms, E-mail, telèfon i data de naixement.Com utilitzem les teves dades 

El correu electrònic el necessitem per a gestionar el lloguer dels apartaments turístics així com informar-te de les nostres activitats, productes o serveis, de la mateixa manera que hagis acceptat rebre comunicacions nostres, per a enviar-te informació de caire comercial relacionada amb el nostre sector, ja sigui mitjançant correu electrònic ordinari o a través de plataformes de publicitat on-line (Facebook, Twitter, Google, etc.).Compartim les vostres dades personals

Et garantim que no cedirem les teves dades personals a cap empresa externa a Enric Serra Vázquez sense el teu consentiment estricte. No compartim, en cap cas, les teves dades personals amb empreses i companyies que resideixin fora de la Unió Europea.Seguretat i ús de les dades

Enric Serra Vázquez es compromet, en la utilització de les dades incloses al fitxer, a respectar-ne la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a complir amb la seva obligació de guardar-les correctament i adoptar totes les mesures possibles per a evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament/accés no autoritzat. En cas que la seguretat dels nostres servidors i fitxers de dades fos compromesa, s'informarà pertinentment a l’AEPD i, evidentment, t’avisarà si creiem que pots haver estat afectat.